Revolver

Back to symbols

Unicode: 1F52B

Pistol

Unicode: 1F52B

OpenMoji

Pistol

Request for symbols
    vecta.io Early Access vecta.io Early Access PNG JPG SVG DXF