Ok Button

Back to symbols

Unicode: 1F197

OK Button

Unicode: 1F197

OpenMoji

OK Button

Request for symbols
    vecta.io BETA vecta.io BETA PNG JPG SVG DXF